نمونه پروژه‌های پل و راه سازی میرام (صنعت یدک قالب)

قالب نیوجرسی بتنی

شهرداری تهران

قالب نیوجرسی بتنی

شهرداری تهران

قالب خاص دریچه سرریز سد زهک