نمونه پروژه‌های مخزن و سازه‌های آبی

قالب تصفیه خانه آب پردیس

قالب نیوجرسی بتنی

شهرداری تهران

قالب خاص دریچه سرریز سد زهک