نمونه پروژه‌های سد و نیروگاه گروه میرام (صنعت یدک قالب)

پروژه سد ابوصخیر عراق

پروژه سد ابوصخیر عراق

پیمانکار شرکت koop هلند

پروژه سد ابوصخیر عراق

پیمانکار شرکت koop هلند

قالب خاص دریچه سرریز سد زهک