نمونه پروژه‌های مسکن و ساختمان

قالب بتن پروژه هتل ملل

قالب نیوجرسی بتنی

شهرداری تهران

قالب خاص دریچه سرریز سد زهک