فرمول محاسبه مقاومت فشاری متوسط بتن

 

مقدار مقاومت فشاری متوسط بتن لازم، باید برابر با بزرگترین مقدار به دست آمده از هر یک از دو رابطه ی زیر باشد . برای محاسبه مقاومت فشاری بتن از فرمول های زیر استفاده می شود:

 

فرمول محاسبه مقاومت فشاری بتن
فرمول مقاومت فشاری بتن

 

توجه داشته باشید که در فرمول مقاومت فشاری بتن Fc همان مقاومت فشاری بتن است، همچنین s میزان انحراف استاندارد مقاومت فشاری آزمون ها برحسب مگاپاسکال می باشد. در ادامه بحث نحوه محاسبه ی مقدار s را با یکدیگر بررسی می کنیم.

قالب بتن

تجهیزات قالب بتن

روش های محاسبه میزان انحراف استاندارد

جهت تعیین انحراف استاندارد از دو روش می توان استفاده کرد که در این قسمت به بررسی هر یک از آنها می پردازیم.

وزن قالب فلزی

روش اول : تعیین انحراف استاندارد با استفاده از نتایج آماری پروژه های مشابه قبلی

در صورتی که نتایج آماری پروژه های قبلی در دسترس باشد برای تعیین انحراف استاندارد باید از این روش استفاده کرد. توجه داشته باشید که منظور از پروژه های مشابه قبلی، پروژه هایی است که شرایط زیر را داشته باشد:

۱) مصالح مصرفی به کار رفته در آن و پروژه ی موجود از نظر نوع و مشخصات فنی تشابه داشته باشند.

۲) شرایط نظارت و کنترل کیفیت آنها با پروژه ی موجود تشابه داشته باشند.

۳) مقدار تفاوت در مقاومت فشاری مشخصه بتن در آنها و پروژه ی موجود از ۵ مگاپاسکال بیشتر نباشد.

در صورتی که نتایج آماری پروژه های مشابه قبلی موجود باشد با توجه به تعداد نمونه ها می توان گفت:

 

نتایج آزمایش حداقل ۳۰ نمونه متوالی از پروژه های مشابه قبلی موجود باشد

در این حالت میزان انحراف استاندارد را با استفاده از محاسبه مقاومت فشاری بتن در پروژه های قبلی از فرمول زیر به دست می آید:

فرمول محاسبه میزان انحراف استاندارد

quicklatex.com 3b17dc4b0959e0ae90060ff4807d18af l3 - محاسبه ی مقاومت فشاری متوسط بتن : مقاومت فشاری بتن آزمونه i ام      m : میانگین مقاومت فشاری آزمونه ها      n : تعداد آزمونه ها

نتایج کمتر از ۳۰ نمونه متوالی از پروژه های مشابه قبلی موجود باشد

در صورتی که کمتر از ۳۰ نتیجه ی آزمایش موجود باشد،یکی از دو روش زیر را انتخاب می کنیم:

۱) ضریب اصلاحی مطابق رابطه ی زیر محاسبه می شود:

فرمول میزان انحراف استاندارد

n : تعداد آزمونه ها

۲) می توان از دو گروه نمونه های متوالی با مجموع حداقل ۳۰ آزمایش استفاده کرد. در چنین حالتی باید انحراف استاندارد دو گروه آزمایش بر اساس رابطه ی زیر به صورت میانگین آماری محاسبه شود.

میزان انحراف استاندارد

quicklatex.com fd0bffda2b385c24b5f949cf30e800a9 l3 - محاسبه ی مقاومت فشاری متوسط بتن : مسانگین آماری انحراف استاندارد در گروه نمونه های متوالی

quicklatex.com f9df74f798de02beb03dfb9f31b7f02c l3 - محاسبه ی مقاومت فشاری متوسط بتن : انحراف استاندارد محاسبه شده از دو گروه نمونه های متوالی

quicklatex.com 364ec0cb2f18f828fc2505c7b92e85e3 l3 - محاسبه ی مقاومت فشاری متوسط بتن : تعداد نمونه ها در دو گروه متوالی

تذکر:در صورتی که از روش محاسبه ی انحراف استاندارد بر اساس نتایج پروژه های مشابه استفاده شود، باید موارد زیر در نظر گرفته شود:

۱) مقدار انحراف استاندارد فرض شده، باید پس از کسب اطلاعات کافی در حین اجرای پروژه، بر اساس انحراف استاندارد واقعی اصلاح گردد.

۲) در هیچ شرایطی نباید انحراف استاندارد کارگاهی کمتر از ۲/۵ مگا پاسکال در نظر گرفته شود.

روش دوم : تعیین انحراف استاندارد در صورت عدم دسترسی به نتایج پروژه های قبلی

در صورتی که نتایج محاسبه مقاومت فشاری بتن آزمون ها از نتایج آماری پروژه های قبلی، در دسترس نباشد، می توان بر اساس سطح نظارت و کنترل کیفیت کارگاه و مقاومت مشخصه بتن مقدار انحراف استاندارد را از جدول زیر تخمین زد.

جک سقفی

جدول انحراف استاندارد براساس رتبه بندی کارگاه و مقاومت مشخصه بتن

توجه داشته باشید که رتبه بندی کارگاه به شرایط تولید، نظارت و کنترل کیفیت بستگی دارد.

به طور کلی کارگاه ها به سه درجه ی الف و ب و ج تقسیم می شوند که برای تعیین رتبه کارگاه می توان از جدول زیر استفاده کرد.

جک سقفی

 

رتبه بندی کارگاه ها براساس وضعیت تولید بتن ، نظارت و کنترل کیفیت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *